Ein Hanes

Cafodd sefydliad y Cymoedd a’r Fro ei sefydlu yn ystod streic y glowyr yn Ne Cymru yn nechrau’r 1980au. Yr adeg honno, roedd yn cynnig gweithgareddau creadigol fel ffordd o helpu pobl yng Nghwm Garw i ddogfennu eu bywydau yn ystod cyfnod o galedi a newid mawr. Fe esblygodd yr ymyriadau lleol hyn yn waith gyda chymunedau cenedlaethol a rhyngwladol gan ddefnyddio Celfyddydau Cymunedol fel cyfrwng archwilio a newid ar gyfer unigolion a grwpiau. Ein nod bob amser yw cynnig amgylcheddau diogel lle y caiff unigolion a grwpiau eu grymuso i ddefnyddio dulliau creadigol sy’n canolbwyntio ar y person i gyflawni gweithgareddau celfyddydol sy’n canolbwyntio ar y broses.

 

Ar hyn o bryd rydym yn llwyddo i gyflwyno creadigrwydd i staff iechyd a gofal cymdeithasol mewn ysbytai, cartrefi preswyl, carchardai a chanolfannau ffoaduriaid, gan ganolbwyntio ar weithio gyda phobl sy’n dioddef o anawsterau emosiynol a/neu unigedd, ac a all fwynhau ac elwa ar y cyfle i ddefnyddio creadigrwydd i fynegi eu teimladau. Ymhellach, rydym wedi datblygu profiadau creadigol dan do ac awyr agored ar gyfer ein gwaith gyda phlant a phobl ifanc. Mae’r rhain yn cynnwys plant ag awtistiaeth, problemau emosiynol a phroblemau iechyd meddwl, cyflyrau iechyd hirdymor, ac anableddau. Mae pob un ohonynt wedi cael effaith enfawr ar wasanaethau iechyd a’r system addysg leol.

Mae’r ymatebion i’n gwaith ymhlith y rhai sy’n elwa arno, eu cynorthwywyr, a sefydliadau lletyol, wedi bod yn eithriadol o gadarnhaol.

Er ei bod yn fwyfwy anodd dod o hyd i gyllid hirdymor ar gyfer ein gwaith, rydym yn ddiolchgar bod ein cyllidwyr craidd, Cyngor Celfyddydau Cymru, wedi caniatáu inni ddatblygu sylfaen gadarn y gellir ei defnyddio i greu partneriaethau gweithio gyda’r sector iechyd, y sector gofal cymdeithasol a’r sector cymunedol. Mae hyn wedi ein galluogi i weithio ar amrywiaeth eang o brosiectau, a hefyd mae wedi ein galluogi i ehangu ein dewis o ffurfiau celf i gynnwys drama, canu, gwneud ffilmiau, celfyddydau, crefftau, celfyddydau amgylcheddol, sgiliau syrcas, ysgrifennu creadigol, symud, straeon digidol, animeiddio, basgedwaith, mosaig, ffotograffiaeth a cherddoriaeth.

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiadau blynyddol y Cymoedd a’r Fro ar gyfer y blynyddoedd diwethaf. Gellir eu lawrlwytho neu edrych arnynt yn y porwr gwe.

2017

Tanio - Adroddiad Blynyddol y Cymoedd a’r Fro 2017

2016

Tanio - Adroddiad Blynyddol y Cymoedd a’r Fro 2016

2015

Tanio - Adroddiad Blynyddol y Cymoedd a’r Fro 2015

2013

Tanio - Adroddiad Blynyddol y Cymoedd a’r Fro 2013