Ein Dyfodol

 

Mae’r Tanio – Cymoedd a’r Fro wedi ymrwymo i ddarparu mynediad at amrywiaeth o weithgareddau ac ymyriadau creadigol a fydd yn galluogi amrywiaeth eang o bobl i ddatblygu sgiliau, hyder a hunan-barch. Ym marn y Tanio – Cwm a Bro, trwy roi dewrder a hunanhyder i unigolion – y gellir eu meithrin trwy hunanfynegi creadigol – mae modd cryfhau a chyfoethogi unigolion a chymunedau. Dyma rai gweithdai a argymhellir gan Tanio – Cwm a Bro.

 

 

Pwrpas Tanio – Celfyddydau Cymunedol y Cymoedd a’r Fro Cyf yw gwella ansawdd bywyd i bob sector yn y gymuned, yn enwedig i bobl sy’n wynebu heriau neu anfanteision yn eu bywydau, trwy wneud y canlynol:

 

• hyrwyddo cyfleoedd i gymryd rhan yn y celfyddydau;

• cynorthwyo a datblygu prosiectau, gweithdai, digwyddiadau cymunedol a pherfformiadau i hwylus

mwynhad o weithgareddau creadigol ac annog pobl i gymryd rhan ynddynt;

• darparu cyfleusterau ar gyfer hamddena a chymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol er budd lles

cymdeithasol.

 

Rydym yn gweithio gyda phobl o bob oed, gallu a rhywedd, yn ddieithriad. Wrth galon a chraidd ein hethos yw ein cred fod creadigrwydd ar bob ffurf yn helpu i wneud pobl yn hapusach ac yn iachach, gan wella eu llesiant cyffredinol. Nid dweud wrth bobl sut i wireddu eu nod creadigol yw ein bwriad ond, yn hytrach, dweud wrthynt sut y gallwn eu helpu i’w wireddu, mewn amgylchedd cefnogol, diogel a llawn parch.  

 

Mae ein Tîm yn cynnig amrywiaeth o ffurfiau celf gwahanol. Felly, os oes gennych brosiect yr hoffech inni weithio arno gyda chi, neu os hoffech gael mwy o wybodaeth ynglŷn â phwy ydym ni a’r hyn yr ydym yn ei wneud, cofiwch gysylltu ac ymunwch â ni ar ein taith. Gallwch ein ffonio, anfon e-bost atom neu alw heibio!!