Creadigrwydd ar gyfer Llesiant – Presgripsiynu Cymdeithasol

Cyngor Celfyddydau Cymru, Clwstwr Meddygon Teulu Cwm Taf, Cydlynwyr Iechyd Meddwl Cymunedol

Gweithgareddau Creadigrwydd sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn (PCC) ar gyfer Llesiant

Ar hyn o bryd rydym yn rhedeg dau brosiect Presgripsiynu Cymdeithasol: Gardd Glöynnod Byw (Tanio – Cwm a Bro, Betws) a Lle i Anadlu (Eglwys St Catherine, Pontypridd)

Rydym yn cynnig sesiynau creadigrwydd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn bob wythnos, yn rhad ac am ddim i oedolion mewn amgylchedd hamddenol i bobl sy’n wynebu straen, gorbryder a/neu iselder 

Mae Creadigrwydd sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn (PCC) yn cyfuno egwyddorion dyneiddiol ag ystod eang o weithgareddau celfyddydol i wella hunanymwybyddiaeth, hunanhyder a llesiant cyfranogwyr. Rydym yn defnyddio amodau craidd Carl Roger (empathi, cysondeb a sylw cadarnhaol diamod) i adeiladu ymddiriedaeth. Mae ymarferion ymwybyddiaeth ofalgar, byr yn helpu’r unigolion i ymlacio a chanfod eu llif creadigol 

Gall y gwaith a grëir sôn am brofiad neu ddarlun go iawn a dim ond gyda chaniatâd yr artist y bydd yn cael ei rannu 

Mae cwrdd â phobl eraill sydd â phrofiadau tebyg yn helpu aelodau grŵp i beidio â theimlo fel pe baent yn cael eu barnu neu’n unig   Mae unigolion yn cefnu ar eu hymateb o hedfan, ymladd neu rewi ac yn canfod llonyddwch

Yn ystod y sesiynau mae cyfranogwyr yn dod yn artistiaid, ac yn cefnu ar eu diagnosis, yn cael hwyl ac yn cofio pwy ydynt o hyd 

“Rwy’n isel fy ysbryd, ond nid wyf yn ddigalon !…,”

Rydym yn cynnig dull sy’n seiliedig ar gryfder gyda ffocws ar lesiant. Mae’r grŵp yn cefnogi ei gilydd wrth ganfod eu datrysiadau eu hunain, a drwy ddathlu llwyddiannau ei gilydd

Enghraifft: ‘Ni wnes i erioed feddwl y byddwn yn gallu gwneud hyn, rwy’n falch iawn ohonof fy hun!’ 

Hwyluswyr Katja Stiller, Nick Clements a Rhys Hughes

Os hoffech ragor o wybodaeth am y prosiect hwn cysylltwch â Katja Stiller ar 01656 729246, neu e-bostiwch [email protected]

Dyfyniadau

"Rwy'n teimlo fel pe bawn yn dod allan o gocŵn, ond nid wyf yn hedfan eto,..Rwy'n löyn byw ar y bws!"

((Cyfranogwr))

"Mae enw'r prosiect yn ein hatgoffa, ei bod hi'n bosibl dod allan yr ochr arall."

((Cyfranogwr))

Oriel

Fideos