Cyfleu’r Neges

Tîm Anhwylderau Bwyta Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf (2018) buom yn cynnig sesiynau wythnosol yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd i bobl ag anhwylderau bwyta. Defnyddiodd yr hwyluswyr greadigrwydd a ganolbwyntiai ar y person i greu amgylchedd diogel a chynnig cyfle i hunanfynegi a llunio cyfres o ffilmiau byrion ar gyfer gwefan y GIG.

Yn ogystal â chreu ffilmiau ar gyfer y wefan, bu’r rhai a gymerodd ran hefyd yn creu eu cerddi fideo eu hunain.

Mae’r broses greadigol yn cynnig cyfle i hunanfyfyrio a herio meddyliau negyddol, ac mae’n ein helpu i ddeall yr hyn sy’n gwneud inni deimlo’n well. Trwy gyfrwng ysgrifennu creadigol, dawnsio, animeiddio a chreu ffilmiau, canolbwyntiodd y rhai a gymerodd ran ar eu cryfderau, gan fynd ati i’w mynegi eu hunain mewn modd creadigol.

Trwy ysgrifennu a chyfarwyddo eu ffilm eu hunain, cafodd y cyfranogwyr gyfle i gymryd yr awenau:

“Fe wnaethoch chi’n siŵr fy mod i’n gallu rheoli fy mhroses greadigol fy hun, a thrwy hynny fe wnaethoch chi’n siŵr fy mod i’n gallu rheoli fy iechyd meddwl.”

Cafodd y ffilmiau a grëwyd eu lansio ym mis Mawrth i dynnu sylw at ‘Wythnos Ymwybyddiaeth Anhwylderau Bwyta 2019’.

Rydym yn cynnig dull yn seiliedig ar gryfder sy’n canolbwyntio ar iechyd da yn hytrach na salwch. Mae’r grŵp yn gwrando ar ei gilydd ac yn cefnogi’i gilydd, gyda’r naill yn dathlu llwyddiannau’r llall.

Hwyluswyr: Gweithiodd Katja Stiller a Jane Hubbard gyda Dr Debbie Woodward, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol (Gwasanaeth Anhwylderau Bwyta Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro), Annette McLean (Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Deieteg)

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â Katja Stiller ar 01656 729246 neu [email protected]

Dyfyniadau

“Rydw i mor falch o’r hyn yr ydym wedi’i gyflawni.”

(Un a gymerodd ran yn y prosiect)

“Mi gefais groen gŵydd wrth wylio’r fideos. Mae gennyf well dealltwriaeth o anhwylderau bwyta yn awr…”

(Aelod o’r gynulleidfa)

Oriel