Dweud yn Blaen ac yn Syml

Prosiect 5 mis i bobl ifanc gyda diabetes math 1

Amcanion y prosiect oedd:

Cynyddu hyder a hunanymwybyddiaeth mewn pobl ifanc

gyda diabetes math 1 gyda’r effaith hirdymor o wella hunanofal a chael mwy o fecanweithiau ymdopi.

 

“Mae pobl yn eu harddegau dan lawer o bwysau, ac mae byw gyda diabetes yn gallu ychwanegu at y straen y mae pobl ifanc yn ei wynebu’n ddyddiol. Mae llawer o bobl ifanc yn ei chael hi’n anodd rheoli eu diabetes, gan achosi risg i’w hiechyd.”

Sijbrigje Hood (Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg)

 

Trwy waith grŵp, ymwybyddiaeth ofalgar a gweithgareddau celfyddydol fe wnaethom greu lle tawel, diogel ac ymlaciedig. Roedd y bobl ifanc eisiau gwneud ffilm fer hwylus “i egluro diabetes i’w ffrindiau heb eu diflasu’n llwyr”… Drwy weithio gyda’r rapiwr Gwyddoniaeth Jon Chase a Tracy Pallant, maent wedi cynhyrchu ‘Hey Glucose‘.

 

Yn ystod un o’r sesiynau hyn creodd un cyfranogwr ddarlun tywyll, segur. Bu iddi greu stori am ferch oedd ar goll yn ei dicter, a phan nad oedd hi’n gwybod sut i fynd â’r stori yn ei blaen bu i’r cyfranogwyr eraill rannu eu teimladau a’u mecanweithiau ymdopi er mwyn ei helpu hi i orffen y stori, a gyda chymorth y animeiddiwr  Jane Hubbard maent wedi creu “The Forgotten child”

 

Roedd y ffilm olaf iddynt ei chreu ar gyfer pobl sydd wedi cael diagnosis o ddiabetes yn ddiweddar,

bydd y ffilm “Taking control” yn cael ei defnyddio gan arbenigwyr iechyd ledled Cymru a thu hwnt.

Hwyluswyr: Katja Stiller, Tracy Pallant, Jon Chase a Jane Hubbard.

Wedi'i ariannu gan Gynlluniau Grant Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles rhanbarthol a Chyngor Celfyddydau Cymru. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â Katja Stiller ar 01656 729246 neu [email protected]

Dyfyniadau

"Rwyf wedi fy synnu, nid wyf erioed wedi gweld cymaint o bobl â diabetes mewn un ystafell o'r blaen!"

(Cyfranogwyr)

"Mae pobol yn fy neall i yma"

(Cyfranogwyr)

"Nid wyf erioed wedi clywed fy merch y siarad cymaint,..."

(Rhiant)

"Rwyf wedi gwneud ffrindiau"

(Cyfranogwyr)

Oriel

Fideos