Ysgol Goedwig

Celf Coetir a Dysgu Awyr Agored

Eleni, cyrhaeddodd Tanio – Celfyddydau Cymunedol Cwm a Bro a Chanolfan Technoleg y DU Sony rownd derfynol y Gwobrau Celfyddydau a Busnes ar ôl cael eu rhoi ar y rhestr fer ar gyfer y categori Celfyddydau, Busnes a’r Amgylchedd. Am yr 18 mis diwethaf, mae Tanio – Celfyddydau Cymunedol Cwm a Bro wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Sony ar eu safle ym Mhencoed i gynnig rhaglen ysgol goedwig, celf coetir a dysgu awyr agored ar gyfer pobl o bob oed a phob gallu.

Mae ein darpariaeth wedi ei lleoli yn amgylchedd bendigedig Canolfan Amgylcheddol Sony, ac yn rhedeg drwy gydol y flwyddyn. Mae ein partneriaeth wedi caniatáu i ni ddatblygu’r rhaglen a hyrwyddo gwerthoedd a buddion yr Ysgol Goedwig drwy archwilio natur a’r amgylchedd gan ddefnyddio celf a chreadigrwydd.

Rydym wedi croesawu dros 2000 o gyfranogwyr i’r ganolfan hyd yn hyn, ac mae hyn yn cynnwys ysgolion, grwpiau cymunedol a phlant ac oedolion gydag anghenion dysgu ychwanegol a/neu awtistiaeth. Mae’r rhaglen hefyd yn cefnogi ysgolion lleol i gyflawni eu nodau cwricwlwm ac Ysgol Goedwig, gan dderbyn arbenigedd gan ein Harweinwyr Ysgol Goedwig ac ymarferwyr celfyddydau profiadol.

Gweithwyr Prosiect: Alys Byrne, Alison McGann, Emma Bowen, Emily Ruck A Claire Thomas

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch ag Alys Byrne ar 01656 729246 neu [email protected]

Dyfyniadau

"Mae ein partneriaeth â Tanio -Chelfyddydau Cymunedol y Cymoedd a’r Fro wedi caniatáu i ni ddarparu cyfleoedd dysgu awyr agored cyffroes i’n disgyblion sy’n datblygu sgiliau bywyd pwysig. Mae’r staff profiadol yn cynllunio gweithgareddau pwrpasol, wedi’u strwythuro’n dda sy’n herio’n plant i fentro a datblygu fel dysgwyr anibynnol sy’n dyfalbarhau. Rydym yn hynod ddiolchgar i’r timau yn Sony a Tanio - Chelfyddydau Cymunedol y Cymoedd a’r Fro am ganiatáu i ni elwa o’r cyfleuster gwych yng Nghanolfan Amgylcheddol Sony. Edrychwn ymlaen at barhau â’r bartneriaeth gymunedol ragorol hon."

Adam Raymond (Dirprwy Bennaeth, Ysgol Gynradd Pencoed)

"Fel darpariaeth amgen (uned cyfeirio disgyblion), rydym wedi bod yn gweithio gyda'r tîm yng Tanio - Nghelfyddydau Cymunedol y Cymoedd a’r Fro ers dros flwyddyn. Mae ein disgyblion bob amser yn edrych ymlaen at ddydd Mercher. Maent yn ffynnu yn yr awyr agored ac yn cael eu hannog i ddatblygu ystod o sgiliau cymdeithasol ac ymarferol gyda heriau wedi'u gosod fel adeiladu ffau, gwneud porthwyr adar, sgiliau goroesi a chwarae gemau. Mae cynnau tân yn bendant yn ffefryn sy'n cael ei ddilyn yn agos gan ddefnyddio offer fel y llifiau i gwblhau prosiectau. Mae'n bleser pur gwylio plant yn dechrau heb fawr o barch tuag at eu hamgylchedd naturiol i’w amddiffyn yn ffyrnig yn y pen draw. Ni fyddai ein disgyblion yn cael y cyfleoedd hyn heb y tîm hynod dalentog."

Laura Evans (Athrawes Cyfnod Allweddol 2, Darpariaeth Amgen Y Bont)

Oriel