Beth sy’n ein hysbrydoli

Beth am ddysgu tipyn bach am yr hyn sy’n ein hysbrydoli yma yng Nghelfyddydau Tanio – Cymunedol y Cymoedd a’r Fro. Rydym wedi rhestru rhai adnoddau sydd i’w cael ar y we er mwyn ichi gael bwrw golwg arnynt.

Resurgence

Mae Satish Kumar wedi bod yn arloeswr erioed o safbwynt Materion Gwyrdd, Diarfogi Niwclear, syniadau amgen a dulliau amgen o fyw. Mae wedi bod yn Olygydd y cylchgrawn ‘Resurgence’ ers dechrau’r 70au ac mae’n unigolyn llawn ysbrydoliaeth.

Gweld Prosiect ‘Resurgence'

Kevin Sinnott

Mae Kevin Sinnott yn ysbrydoliaeth nid unig oherwydd ei fod yn artist gwych, ond hefyd oherwydd ei fod yn rhoi ei amser a'i egni yn hael i'r gymuned y mae'n byw ynddi. Yn dilyn sefydlu Studio18 ar Stryd Oxford, Pontycymer, yng Nghwm Garw, mae wedi gwneud celf yn hygyrch i bobl leol na fyddai, o bosibl, wedi ystyried ymweld ag oriel gelf. Sylwom o'n profiad o redeg gweithdai mewn ysgolion lleol gan ddefnyddio paentiadau hanesyddol Kevin fel ysbrydoliaeth, fod plant a oedd yn rhan o'r prosiect wrth eu boddau yn gallu mynd i'r oriel a gweld drostynt eu hunain y paentiadau yn cael eu harddangos gan artistiaid amrywiol ar bynciau amrywiol.Mae Studio18 wedi rhoi cyfle i bawb brofi drostynt eu hunain rhai o'r gweithiau celf gorau sydd i'w gweld yng Nghymru.

GWELER STUDIO18

Forum Theatre

Dyma sut y dylai artistiaid fod – dylem fod yn grewyr a hefyd dylem ddysgu eraill i greu, sut i wneud gwaith celf fel y gall pawb ohonom wneud celf gyda’n gilydd… (Games for Actors and Non-actors 1992). Roedd Augusto Boal yn credu yng ngallu’r unigolyn i weld, creu, gweithredu ac adlewyrchu, a bod yn rhaid i bob un ohonom ddod o hyd i’n hatebion ein hunain ac mai rhywbeth i’r unigolyn yw rhoi newid ar waith yn ei amser ei hun yn ôl ei gyflymder ei hun. Arferai wylio pobl yn llawn chwilfrydedd, heb eu barnu. Byddaf bob amser yn ei gofio’n sefyll o’n blaenau mewn gweithdy yn ein gwahodd gyda breichiau agored “Dewch yn nes, dewch yn nes….”

Gweld 'Forum Theatre'

Greta Thunburg

Am helpu i gychwyn ymgyrch sydd wedi lledaenu ar draws y byd yn amlygu cyflwr y blaned a gorddefnydd dynolryw o’i hadnoddau naturiol a chyfyngedig, gan ei gwneud hi’n amhosib i bobl anwybyddu’r weithred frys enbyd sydd ei hangen (a fu’n berthnasol ers blynyddoedd) er mwyn i ni weithio at ddyfodol gwyrdd mwy cynaliadwy yn unigol ac ar y cyd.

Gweld Ted Talk

Garden Therapy

Wrth redeg rhaglenni ECO Ysgolion yng Nghanolfan Amgylcheddol Sony, rwyf bob amser yn chwilio am syniadau newydd sy’n defnyddio deunyddiau naturiol y gallwn eu hymgorffori yn ein sesiynau creadigol. Rwy’n mwynhau’r wefan hon gan ei bod yn llawn o syniadau fel tai tylwyth teg, dysglau clai botanegol, persawrau peraroglus a gwehyddu.

Gweld 'Garden Therapy'

FOMO yn erbyn JOMO

Does dim amheuaeth fy mod i yn JOMO llwyr, sydd ddim yn poeni am golli allan, gan fy mod wedi bod yn berson sydd ddim wedi teimlo’r angen i ddilyn y chwiw ddiweddaraf, eitemau neu ddigwyddiadau poblogaidd!! Yn hynny o beth rwyf wedi bod yn lwcus i beidio â theimlo’n bryderus am y dewisiadau rwy’n eu gwneud, cofiwch, gallaf dreulio cryn dipyn o amser yn penderfynu beth i’w wneud, pryd i fynd, ble i fyd etc ond ar ddiwedd y dydd fy newis i yw hynny a does dim pwysau. Mewn cymdeithas heddiw, gyda’i chysylltedd drwy gyfryngau cymdeithasol, gall fod yn anodd i bobl deimlo’n gyfforddus am eu penderfyniadau personol, ac rwy’n gweld yr erthygl hon yn ysbrydoledig oherwydd hynny.

Gweler Her Bywyd Cyfan