Swydd wag: Swyddog marchnata digidol

Ydych chi’n weithiwr proffesiynol angerddol ym maes y celfyddydau creadigol gyda sgiliau marchnata, cyfathrebu a chyfryngau cymdeithasol cryf?

Ydych chi’n chwilio am rôl lle gallwch chi wneud gwahaniaeth go iawn?

Os felly, efallai fod gennym y cyfle perffaith i chi.

Rydym yn chwilio am Swyddog Marchnata Digidol i ymuno â’n tîm yn Tanio (Celfyddydau Cymunedol y Cymoedd a’r Fro gynt).

Gan weithio mewn tîm bach wedi’i leoli ym Metws, byddwch yn ganolog i’n cenhadaeth; cynnig ystod o weithgareddau celfyddydol yn y gymuned i helpu ystod amrywiol o bobl i ddatblygu sgiliau, hyder a hunan-barch newydd trwy hunanfynegiant creadigol.

Mae Tanio yn ymdrechu i holl aelodau’r gymuned gael mynediad at brofiadau celfyddydau ysbrydoledig, uchelgeisiol ac o ansawdd uchel mewn amgylcheddau diogel. 

Allech chi ymuno â ni a’n helpu i gyflawni ein cenhadaeth?

Yn gyfnewid am hyn, rydym yn cynnig cyfle i weithio gyda thîm ymroddedig ac angerddol, cyflog cystadleuol, oriau hyblyg a phecyn buddion deniadol gan gynnwys cynllun pensiwn rhanddeiliaid.

Cyflog: 22K (pro rata)
Oriau: 0.5 (cyfwerth â 4 diwrnod yr wythnos)

Y sgiliau craidd rydym yn chwilio amdanyn nhw:

 • Profiad o weithio ym maes Marchnata a Chyfathrebu mewn rôl debyg
 • Profiad o weithio mewn rôl yn y sector elusennol neu’r celfyddydau a/neu mewn marchnata heb lawer o gyllideb
 • Profiad o ysgrifennu datganiadau i’r wasg
 • Gwybodaeth am Lwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol a sut orau i’w defnyddio ar gyfer elusen fach ym maes y celfyddydau
 • Gwybodaeth am ddadansoddeg, creu data a gwerthusiadau
 • Profiad o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, meithrin ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd
 • Gwybodaeth am gyfreithiau hawlfraint a diogelu data
 • Lefel uchel o lythrennedd cyfrifiadurol
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • Sgiliau gweledol rhagorol
 • Profiad o becynnau Adobe gan gynnwys Photoshop

Sgiliau hynod ddymunol (ychwanegol):

 • Gradd neu gymhwyster sy’n berthnasol i’r sgiliau sy’n ofynnol yn y rôl hon h.y Marchnata/Cyfathrebu
 • Gwybodaeth am Lwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol a sut orau i’w defnyddio ar gyfer elusen fach ym maes y celfyddydau
 • Cymhwysedd gyda meddalwedd golygu fideo
 • Sgiliau cyflwyno da
 • Bod yn rhugl yn y Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig a/neu fod â’r awydd i’w dysgu

I wneud cais am y rôl hon, anfonwch CV a llythyr eglurhaol at [email protected]erbyn dydd Gwener am 5pm ar 30 Ebrill 2021 yn esbonio pam eich bod yn credu eich bod yn addas ar gyfer y rôl hon.

Pob lwc ac edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Canllawiau ymgeisio

 • Cyflwynwch CV cyfoes a llythyr yn amlinellu pam eich bod yn addas ar gyfer y rôl.
 • Yn eich llythyr eglurhaol, wrth ddweud wrthym am eich prif gryfderau ar gyfer swydd hon, rhowch sylw i bob pwynt yn y Fanyleb Person o’r swydd ddisgrifiad yn ei dro.
 • Dylai unrhyw ddatganiadau yr ydych chi’n teimlo sy’n berthnasol i’r swydd gael eu hategu â thystiolaeth ac enghreifftiau. Peidiwch â defnyddio ymadroddion cyffredinol fel “Mae gen i’r sgiliau angenrheidiol …” neu “Rwy’n hyderus y gallaf wneud y swydd yn dda”. Mae angen i ni wybod sut rydych chi’n cwrdd â’r gofynion yn seiliedig ar y dystiolaeth rydych chi’n ei darparu. Er enghraifft, os rydych yn dweud wrthym eich bod yn rheolwr prosiectau da, dywedwch wrthym pam a ble rydych wedi defnyddio’r sgiliau hyn o’r blaen.
 • Dylech gynnwys manylion unrhyw swyddi cyfredol neu flaenorol, gan amlinellu tasgau, cyfrifoldebau a chyflawniadau a fyddai’n berthnasol i’r swydd hon.
 • Gall profiad a gafwyd y tu allan i gyflogaeth â thâl fod yr un mor bwysig. Er enghraifft, efallai eich bod wedi gwneud gwaith gwirfoddol yn y gymuned, neu fod gennych sgiliau a gafwyd trwy ddiddordebau eraill.
 • Dylech ganolbwyntio ar wybodaeth a phrofiad perthnasol, sgiliau trosglwyddadwy o’ch bywyd cartref, gwaith gwirfoddol, cyflogaeth yn y gorffennol a’r presennol.
 • Weithiau, gall deimlo eich bod chi’n datgan yr hyn sy’n amlwg, ond cofiwch, dim ond ar y wybodaeth a roddwch i ni y gallwn asesu’r cais.
 • Os yn bosibl o gwbl, gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu rhif cyswllt yn ystod y dydd ar eich CV neu’ch llythyr eglurhaol.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth: