Swydd Wag: Swyddog Marchnata Digidol

Swydd wag: Swyddog Marchnata Digidol

Ydych chi’n weithiwr proffesiynol angerddol ym maes y celfyddydau creadigol gyda sgiliau marchnata, cyfathrebu a chyfryngau cymdeithasol cryf? 

Ydych chi’n chwilio am rôl lle gallwch chi wneud gwahaniaeth go iawn?

Os felly, efallai fod gennym y cyfle perffaith i chi.

Rydym yn chwilio am Swyddog Marchnata Digidol i ymuno â’n tîm yn Tanio (Celfyddydau Cymunedol y Cymoedd a’r Fro gynt).  

Gan weithio mewn tîm bach wedi’i leoli ym Metws, byddwch yn ganolog i’n cenhadaeth; cynnig ystod o weithgareddau celfyddydol yn y gymuned i helpu ystod amrywiol o bobl i ddatblygu sgiliau, hyder a hunan-barch newydd trwy hunanfynegiant creadigol.  

Mae Tanio yn ymdrechu i holl aelodau’r gymuned gael mynediad at brofiadau celfyddydau ysbrydoledig, uchelgeisiol ac o ansawdd uchel mewn amgylcheddau diogel.

Allech chi ymuno â ni a’n helpu i gyflawni ein cenhadaeth?

Yn gyfnewid am hyn, rydym yn cynnig cyfle i weithio gyda thîm ymroddedig ac angerddol, cyflog cystadleuol, oriau hyblyg a phecyn buddion deniadol gan gynnwys cynllun pensiwn rhanddeiliaid.

Cyflog: 23K (pro rata)
Oriau: 0.8 (28 awr – hyn â 4 diwrnod yr wythnos) neu amser llawn (35 awr)

Am ragor o wybodaeth am Tanio a’r rôl edrychwch ar ein pecyn swyddi

I wneud cais am y rôl hon, anfonwch CV a llythyr eglurhaol, ney fideo byr, at [email protected]erbyn dydd Llun am 9.30 ar 17 Hydref 2022 yn esbonio pam eich bod yn credu eich bod yn addas ar gyfer y rôl hon. 

Pob lwc ac edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Canllawiau ymgeisio 

  • Cyflwynwch CV cyfoes a llythyr, neu fideo, yn amlinellu pam eich bod yn addas ar gyfer y rôl.
  • Yn eich llythyr neu fideo eglurhaol, wrth ddweud wrthym am eich prif gryfderau ar gyfer swydd hon, rhowch sylw i bob pwynt yn y Fanyleb Person o’r swydd ddisgrifiad pecin hon yn ei dro.
  • Dylai unrhyw ddatganiadau yr ydych chi’n teimlo sy’n berthnasol i’r swydd gael eu hategu â thystiolaeth ac enghreifftiau. Peidiwch â defnyddio ymadroddion cyffredinol fel “Mae gen i’r sgiliau angenrheidiol …” neu “Rwy’n hyderus y gallaf wneud y swydd yn dda”. Mae angen i ni wybod sut rydych chi’n cwrdd â’r gofynion yn seiliedig ar y dystiolaeth rydych chi’n ei darparu. Er enghraifft, os rydych yn dweud wrthym eich bod yn rheolwr prosiectau da, dywedwch wrthym pam a ble rydych wedi defnyddio’r sgiliau hyn o’r blaen.
  • Dylech gynnwys manylion unrhyw swyddi cyfredol neu flaenorol, gan amlinellu tasgau, cyfrifoldebau a chyflawniadau a fyddai’n berthnasol i’r swydd hon.
  • Gall profiad a gafwyd y tu allan i gyflogaeth â thâl fod yr un mor bwysig. Er enghraifft, efallai eich bod wedi gwneud gwaith gwirfoddol yn y gymuned, neu fod gennych sgiliau a gafwyd trwy ddiddordebau eraill.
  • Dylech ganolbwyntio ar wybodaeth a phrofiad perthnasol, sgiliau trosglwyddadwy o’ch bywyd cartref, gwaith gwirfoddol, cyflogaeth yn y gorffennol a’r presennol.
  • Weithiau, gall deimlo eich bod chi’n datgan yr hyn sy’n amlwg, ond cofiwch, dim ond ar y wybodaeth a roddwch i ni y gallwn asesu’r cais.
  • Os yn bosibl o gwbl, gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu rhif cyswllt yn ystod y dydd ar eich CV neu’ch llythyr eglurhaol. 

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth: 

http://taniocymru.com/wp-content/uploads/2022/09/FINAL-Job-Pack-DMO-Cymraeg.pdf